登录 注册
经典博览
所属类别
「高中文言文」
「两汉」
班固的作品
《封燕然山铭》
《幽通赋》
《高帝求贤诏》
《霍光传(节选)》
《东都赋》
《西都赋》
查看班固全部作品
最近更新
【张雨】喜春来·泰定三年丙寅岁除夜玉山舟中赋
【纳兰性德】浣溪沙·庚申除夜
【韩疁】高阳台·除夜
【王磐】古蟾宫·元宵
【杨慎】鹧鸪天·元宵后独酌
【薛昭蕴】喜迁莺·清明节
【高翥】清明日对酒
【云表】寒食诗
经典诗集
「小学文言文」
「高中文言文」
「高中古诗」
「小学古诗」
苏武传(节选)
作者: 班固       朝代: 两汉
武字子卿,少以父任,兄弟并为郎,稍迁至栘中厩监。时汉连伐胡,数通使相窥观。匈奴留汉使郭吉、路充国等前后十余辈,匈奴使来,汉亦留之以相当。天汉元年,且鞮侯单于初立,恐汉袭之,乃曰:「汉天子我丈人行也。」尽归汉使路充国等。武帝嘉其义,乃遣武以中郎将使持节送匈奴使留在汉者,因厚赂单于,答其善意。   武与副中郎将张胜及假吏常惠等募士斥候百余人俱。既至匈奴,置币遗单于;单于益骄,非汉所望也。方欲发使送武等,会缑王与长水虞常等谋反匈奴中。缑王者,昆邪王姊子也,与昆邪王俱降汉,后随浞野侯没胡中,及卫律所将降者,
拼音
wǔ zì zǐ qīng ,shǎo yǐ fù rèn ,xiōng dì bìng wéi láng ,shāo qiān zhì yí zhōng jiù jiān 。shí hàn lián fá hú ,shù tōng shǐ xiàng kuī guān 。xiōng nú liú hàn shǐ guō jí 、lù chōng guó děng qián hòu shí yú bèi ,xiōng nú shǐ lái ,hàn yì liú zhī yǐ xiàng dāng 。tiān hàn yuán nián ,qiě dī hóu dān yú chū lì ,kǒng hàn xí zhī ,nǎi yuē :「hàn tiān zǐ wǒ zhàng rén háng yě 。」jìn guī hàn shǐ lù chōng guó děng 。wǔ dì jiā qí yì ,nǎi qiǎn wǔ yǐ zhōng láng jiāng shǐ chí jiē sòng xiōng nú shǐ liú zài hàn zhě ,yīn hòu lù dān yú ,dá qí shàn yì 。   wǔ yǔ fù zhōng láng jiāng zhāng shèng jí jiǎ lì cháng huì děng mù shì chì hòu bǎi yú rén jù 。jì zhì xiōng nú ,zhì bì yí dān yú ;dān yú yì jiāo ,fēi hàn suǒ wàng yě 。fāng yù fā shǐ sòng wǔ děng ,huì gōu wáng yǔ zhǎng shuǐ yú cháng děng móu fǎn xiōng nú zhōng 。gōu wáng zhě ,kūn xié wáng zǐ zǐ yě ,yǔ kūn xié wáng jù jiàng hàn ,hòu suí zhuó yě hóu méi hú zhōng ,jí wèi lǜ suǒ jiāng jiàng zhě ,yīn xiàng yǔ móu ,jié dān yú mǔ è shì guī hàn 。huì wǔ děng zhì xiōng nú 。yú cháng zài hàn shí ,sù yǔ fù zhāng shèng xiàng zhī ,sī hòu shèng yuē :「wén hàn tiān zǐ shèn yuàn wèi lǜ ,cháng néng wéi hàn fú nǔ shè shā zhī ,wú mǔ yǔ dì zài hàn ,xìng méng qí shǎng cì 。」zhāng shèng xǔ zhī ,yǐ huò wù yǔ cháng 。hòu yuè yú ,dān yú chū liè ,dú è shì zǐ dì zài 。yú cháng děng qī shí yú rén yù fā ,qí yī rén yè wáng gào zhī 。dān yú zǐ dì fā bīng yǔ zhàn ,gōu wáng děng jiē sǐ ,yú cháng shēng dé 。   dān yú shǐ wèi lǜ zhì qí shì 。zhāng shèng wén zhī ,kǒng qián yǔ fā ,yǐ zhuàng yǔ wǔ 。wǔ yuē :「shì rú cǐ ,cǐ bì jí wǒ ,jiàn fàn nǎi sǐ ,zhòng fù guó !」yù zì shā ,shèng huì gòng zhǐ zhī 。yú cháng guǒ yǐn zhāng shèng 。dān yú nù ,zhào zhū guì rén yì ,yù shā hàn shǐ zhě 。zuǒ yī zhì zī yuē :「jí móu dān yú ,hé yǐ fù jiā ?yí jiē jiàng zhī 。」dān yú shǐ wèi lǜ zhào wǔ shòu cí 。wǔ wèi huì děng :「qū jiē rǔ mìng ,suī shēng hé miàn mù yǐ guī hàn ?」yǐn pèi dāo zì cì 。wèi lǜ jīng ,zì bào chí wǔ 。chí zhào yī ,záo dì wéi kǎn ,zhì yūn huǒ ,fù wǔ qí shàng ,dǎo qí bèi ,yǐ chū xuè 。wǔ qì jué ,bàn rì fù xī 。huì děng kū ,yú guī yíng 。dān yú zhuàng qí jiē ,cháo xī qiǎn rén hòu wèn wǔ ,ér shōu xì zhāng shèng 。   wǔ yì yù 。dān yú shǐ shǐ xiǎo wǔ ,huì lùn yú cháng ,yù yīn cǐ shí jiàng wǔ 。jiàn zhǎn yú cháng yǐ ,lǜ yuē :「hàn shǐ zhāng shèng móu shā dān yú jìn chén ,dāng sǐ ;dān yú mù jiàng zhě ,shè zuì 。」jǔ jiàn yù jī zhī ,shèng qǐng jiàng 。lǜ wèi wǔ yuē :「fù yǒu zuì ,dāng xiàng zuò 。」wǔ yuē :「běn wú móu ,yòu fēi qīn shǔ ,hé wèi xiàng zuò ?」fù jǔ jiàn nǐ zhī ,wǔ bú dòng 。lǜ yuē :「sū jun1 ,lǜ qián fù hàn guī xiōng nú ,xìng méng dà ēn ,cì hào chēng wáng ,yōng zhòng shù wàn ,mǎ chù mí shān ,fù guì rú cǐ 。sū jun1 jīn rì jiàng ,míng rì fù rán 。kōng yǐ shēn gāo cǎo yě ,shuí fù zhī zhī ?」wǔ bú yīng 。lǜ yuē :「jun1 yīn wǒ jiàng ,yǔ jun1 wéi xiōng dì ;jīn bú tīng wú jì ,hòu suī fù yù jiàn wǒ ,shàng kě dé hū ?」wǔ mà lǜ yuē :「rǔ wéi rén chén zǐ ,bú gù ēn yì ,pàn zhǔ bèi qīn ,wéi jiàng lǔ yú mán yí ,hé yǐ nǚ wéi jiàn ?qiě dān yú xìn nǚ ,shǐ jué rén sǐ shēng ,bú píng xīn chí zhèng ,fǎn yù dòu liǎng zhǔ guān huò bài 。nán yuè shā hàn shǐ zhě ,tú wéi jiǔ jun4 ;wǎn wáng shā hàn shǐ zhě ,tóu xiàn běi què ;cháo xiān shā hàn shǐ zhě ,jí shí zhū miè 。dú xiōng nú wèi ěr 。ruò zhī wǒ bú jiàng míng ,yù lìng liǎng guó xiàng gōng ,xiōng nú zhī huò ,cóng wǒ shǐ yǐ !」lǜ zhī wǔ zhōng bú kě xié ,bái dān yú 。dān yú yù yì yù jiàng zhī 。nǎi yōu wǔ zhì dà jiào zhōng ,jué bú yǐn shí 。tiān yǔ xuě 。wǔ wò ,niè xuě yǔ zhān máo bìng yān zhī ,shù rì bú sǐ 。xiōng nú yǐ wéi shén ,nǎi xǐ wǔ běi hǎi shàng wú rén chù ,shǐ mù dī 。dī rǔ ,nǎi dé guī 。bié qí guān shǔ cháng huì děng ,gè zhì tā suǒ 。   wǔ jì zhì hǎi shàng ,lǐn shí bú zhì ,jué yě shǔ qù chū shí ér shí zhī 。zhàng hàn jiē mù yáng ,wò qǐ cāo chí ,jiē máo jìn luò 。jī wǔ 、liù nián ,dān yú dì yú jiān wáng yì shè hǎi shàng 。wǔ néng wǎng fǎng jiǎo ,qíng gōng nǔ ,yú jiān wáng ài zhī ,gěi qí yī shí 。sān suì yú ,wáng bìng ,cì wǔ mǎ chù 、fú nì 、qióng lú 。wáng sǐ hòu ,rén zhòng xǐ qù 。qí dōng ,dīng lìng dào wǔ niú yáng ,wǔ fù qióng è 。   chū ,wǔ yǔ lǐ líng jù wéi shì zhōng 。wǔ shǐ xiōng nú míng nián ,líng jiàng ,bú gǎn qiú wǔ 。jiǔ zhī ,dān yú shǐ líng zhì hǎi shàng ,wéi wǔ zhì jiǔ shè lè 。yīn wèi wǔ yuē :「dān yú wén líng yǔ zǐ qīng sù hòu ,gù shǐ líng lái shuō zú xià ,xū xīn yù xiàng dài 。zhōng bú dé guī hàn ,kōng zì kǔ wáng rén zhī dì ,xìn yì ān suǒ jiàn hū ?qián zhǎng jun1 wéi fèng chē ,cóng zhì yōng yù yáng gōng ,fú niǎn xià chú ,chù zhù ,shé yuán ,hé dà bú jìng ,fú jiàn zì wěn ,cì qián èr bǎi wàn yǐ zàng 。rú qīng cóng cí hé dōng hòu tǔ ,huàn qí yǔ huáng mén fù mǎ zhēng chuán ,tuī duò fù mǎ hé zhōng ,nì sǐ ,huàn qí wáng 。zhào shǐ rú qīng zhú bǔ 。bú dé ,huáng kǒng yǐn yào ér sǐ 。lái shí tài fū rén yǐ bú xìng ,líng sòng zàng zhì yáng líng 。zǐ qīng fù nián shǎo ,wén yǐ gèng jià yǐ 。dú yǒu nǚ dì èr rén ,liǎng nǚ yī nán ,jīn fù shí yú nián ,cún wáng bú kě zhī 。rén shēng rú cháo lù ,hé jiǔ zì kǔ rú cǐ ?líng shǐ jiàng shí ,hū hū rú kuáng ,zì tòng fù hàn ;jiā yǐ lǎo mǔ xì bǎo gōng 。zǐ qīng bú yù jiàng ,hé yǐ guò líng ?qiě bì xià chūn qiū gāo ,fǎ lìng wáng cháng ,dà chén wáng zuì yí miè zhě shù shí jiā ,ān wēi bú kě zhī 。zǐ qīng shàng fù shuí wéi hū ?yuàn tīng líng jì ,wù fù yǒu yún !」   wǔ yuē :「wǔ fù zǐ wáng gōng dé ,jiē wéi bì xià suǒ chéng jiù ,wèi liè jiāng ,jué tōng hóu ,xiōng dì qīn jìn ,cháng yuàn gān nǎo tú dì 。jīn dé shā shēn zì xiào ,suī méng fǔ yuè tāng huò ,chéng gān lè zhī 。chén shì jun1 ,yóu zǐ shì fù yě 。zǐ wéi fù sǐ ,wáng suǒ hèn ,yuàn wú fù zài yán 。」líng yǔ wǔ yǐn shù rì ,fù yuē :「zǐ qīng ,yī tīng líng yán 。」wǔ yuē :「zì fèn yǐ sǐ jiǔ yǐ !wáng bì yù jiàng wǔ ,qǐng bì jīn rì zhī huān ,xiào sǐ yú qián !」líng jiàn qí zhì chéng ,kuì rán tàn yuē :「jiē hū !yì shì !líng yǔ wèi lǜ zhī zuì shàng tōng yú tiān !」yīn qì xià zhān jīn ,yǔ wǔ jué qù 。   líng è zì cì wǔ ,shǐ qí qī cì wǔ niú yáng shù shí tóu 。hòu líng fù zhì běi hǎi shàng ,yǔ wǔ :「qū tuō bǔ dé yún zhōng shēng kǒu ,yán tài shǒu yǐ xià lì mín jiē bái fú ,yuē :『shàng bēng 。』」wǔ wén zhī ,nán xiāng hào kū ,ōu xuè ,dàn xī lín 。shù yuè ,zhāo dì jí wèi 。shù nián ,xiōng nú yǔ hàn hé qīn 。hàn qiú wǔ děng 。xiōng nú guǐ yán wǔ sǐ 。hòu hàn shǐ fù zhì xiōng nú 。cháng huì qǐng qí shǒu zhě yǔ jù ,dé yè jiàn hàn shǐ ,jù zì chén dào 。jiāo shǐ zhě wèi dān yú yán :「tiān zǐ shè shàng lín zhōng ,dé yàn zú yǒu xì bó shū ,yán wǔ děng zài mǒu zé zhōng 。」shǐ zhě dà xǐ ,rú huì yǔ yǐ ràng dān yú 。dān yú shì zuǒ yòu ér jīng ,xiè hàn shǐ yuē :「wǔ děng shí zài 。」yú shì lǐ líng zhì jiǔ hè wǔ yuē :「jīn zú xià hái guī ,yáng míng yú xiōng nú ,gōng xiǎn yú hàn shì ,suī gǔ zhú bó suǒ zǎi ,dān qīng suǒ huà ,hé yǐ guò zǐ qīng !líng suī nú qiè ,lìng hàn qiě shì líng zuì ,quán qí lǎo mǔ ,shǐ dé fèn dà rǔ zhī jī zhì ,shù jǐ hū cáo kē zhī méng 。cǐ líng xiǔ xī zhī suǒ bú wàng yě !shōu zú líng jiā ,wéi shì dà lù ,líng shàng fù hé gù hū ?yǐ yǐ !lìng zǐ qīng zhī wú xīn ěr !yì yù zhī rén ,yī bié zhǎng jué !」líng qǐ wǔ ,gē yuē :「jìng wàn lǐ xī dù shā mù ,wéi jun1 jiāng xī fèn xiōng nú 。lù qióng jué xī shǐ rèn cuī ,shì zhòng miè xī míng yǐ tuí ,lǎo mǔ yǐ sǐ ,suī yù bào ēn jiāng ān guī ?」   líng qì xià shù háng ,yīn yǔ wǔ jué 。dān yú zhào huì wǔ guān shǔ ,qián yǐ jiàng jí wù gù ,fán suí wǔ hái zhě jiǔ rén 。wǔ yǐ shǐ yuán liù nián chūn zhì jīng shī ,zhào wǔ fèng yī tài láo yè wǔ dì yuán miào ,bài wéi diǎn shǔ guó ,zhì zhōng èr qiān shí ,cì qián èr bǎi wàn ,gōng tián èr qǐng ,zhái yī qū 。cháng huì xú shèng zhào zhōng gēn jiē bài wéi zhōng láng ,cì bó gè èr bǎi pǐ 。qí yú liù rén ,lǎo guī jiā ,cì qián rén shí wàn ,fù zhōng shēn 。cháng huì hòu zhì yòu jiāng jun1 ,fēng liè hóu ,zì yǒu chuán 。wǔ liú xiōng nú fán shí jiǔ suì ,shǐ yǐ qiáng zhuàng chū ,jí hái ,xū fā jìn bái 。 ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
赏析
查看详情
作者介绍
查看详情