登录 注册
经典博览
所属类别
「汉朝」
班固的作品
《封燕然山铭》
《幽通赋》
《苏武传(节选)》
《高帝求贤诏》
《霍光传(节选)》
《东都赋》
查看班固全部作品
最近更新
【张雨】喜春来·泰定三年丙寅岁除夜玉山舟中赋
【纳兰性德】浣溪沙·庚申除夜
【韩疁】高阳台·除夜
【王磐】古蟾宫·元宵
【杨慎】鹧鸪天·元宵后独酌
【薛昭蕴】喜迁莺·清明节
【高翥】清明日对酒
【云表】寒食诗
经典诗集
「小学文言文」
「高中文言文」
「高中古诗」
「小学古诗」
西都赋
作者: 班固       朝代: 汉朝
汉之西都,在于雍州,实曰长安。左据函谷、二崤之阻,表以太华、终南之山。右界褒斜、陇首之险,带以洪河、泾、渭之川。众流之隈,汧涌其西。华实之毛,则九州之上腴焉。防御之阻,则天地之隩区焉。是故横被六合,三成帝畿,周以龙兴,秦以虎视。及至大汉受命而都之也,仰悟东井之精,俯协《河图》之灵。奉春建策,留侯演成。天人合应,以发皇明,乃眷西顾,实惟作京。于是睎秦岭,睋北阜,挟酆灞,据龙首。图皇基于亿载,度宏规而大起。肇自高而终平,世增饰以崇丽。历十二之延祚,故穷泰而极侈。建金城而万雉,呀周池而成渊。披三条之广路,立十
拼音
hàn zhī xī dōu ,zài yú yōng zhōu ,shí yuē zhǎng ān 。zuǒ jù hán gǔ 、èr xiáo zhī zǔ ,biǎo yǐ tài huá 、zhōng nán zhī shān 。yòu jiè bāo xié 、lǒng shǒu zhī xiǎn ,dài yǐ hóng hé 、jīng 、wèi zhī chuān 。zhòng liú zhī wēi ,qiān yǒng qí xī 。huá shí zhī máo ,zé jiǔ zhōu zhī shàng yú yān 。fáng yù zhī zǔ ,zé tiān dì zhī yù qū yān 。shì gù héng bèi liù hé ,sān chéng dì jī ,zhōu yǐ lóng xìng ,qín yǐ hǔ shì 。jí zhì dà hàn shòu mìng ér dōu zhī yě ,yǎng wù dōng jǐng zhī jīng ,fǔ xié 《hé tú 》zhī líng 。fèng chūn jiàn cè ,liú hóu yǎn chéng 。tiān rén hé yīng ,yǐ fā huáng míng ,nǎi juàn xī gù ,shí wéi zuò jīng 。yú shì xī qín lǐng ,é běi fù ,jiā fēng bà ,jù lóng shǒu 。tú huáng jī yú yì zǎi ,dù hóng guī ér dà qǐ 。zhào zì gāo ér zhōng píng ,shì zēng shì yǐ chóng lì 。lì shí èr zhī yán zuò ,gù qióng tài ér jí chǐ 。jiàn jīn chéng ér wàn zhì ,ya zhōu chí ér chéng yuān 。pī sān tiáo zhī guǎng lù ,lì shí èr zhī tōng mén 。nèi zé jiē qú dòng dá ,lǘ yán qiě qiān ,jiǔ shì kāi chǎng ,huò bié suì fèn 。rén bú dé gù ,chē bú dé xuán ,tián chéng yì guō ,páng liú bǎi chán 。hóng chén sì hé ,yān yún xiàng lián 。yú shì jì shù qiě fù ,yú lè wú jiāng 。dōu rén shì nǚ ,shū yì hū wǔ fāng 。yóu shì nǐ yú gōng hóu ,liè sì chǐ yú jī jiāng 。xiāng qǔ háo jǔ ,yóu xiá zhī xióng ,jiē mù yuán 、cháng ,míng yà chūn 、líng 。lián jiāo hé zhòng ,chěng wù hū qí zhōng 。 ruò nǎi guān qí sì jiāo ,fú yóu jìn xiàn ,zé nán wàng dù 、bà ,běi tiào wǔ líng 。míng dōu duì guō ,yì jū xiàng chéng 。yīng jun4 zhī yù ,fú miǎn suǒ xìng 。guàn gài rú yún ,qī xiàng wǔ gōng 。yǔ hū zhōu jun4 zhī háo jié ,wǔ dōu zhī huò zhí ,sān xuǎn qī qiān ,chōng fèng líng yì 。gài yǐ qiáng gàn ruò zhī ,lóng shàng dōu ér guān wàn guó yě 。fēng jī zhī nèi ,jué tǔ qiān lǐ ,chuò luò zhū xià ,jiān qí suǒ yǒu 。qí yáng zé chóng shān yǐn tiān ,yōu lín qióng gǔ ,lù hǎi zhēn cáng ,lán tián měi yù 。shāng 、luò yuán qí wēi ,hù 、dù bīn qí zú ,yuán quán guàn zhù ,bēi chí jiāo shǔ 。zhú lín guǒ yuán ,fāng cǎo gān mù ,jiāo yě zhī fù ,hào wéi jìn shǔ 。qí yīn zé guàn yǐ jiǔ zōng ,péi yǐ gān quán ,nǎi yǒu líng gōng qǐ hū qí zhōng 。qín hàn zhī suǒ jí guān ,yuān yún zhī suǒ sòng tàn ,yú shì hū cún yān 。xià yǒu zhèng 、bái zhī wò ,yī shí zhī yuán 。tí fēng wǔ wàn ,jiāng yì qǐ fèn ,gōu chéng kè lòu ,yuán xí lóng lín ,jué qú jiàng yǔ ,hé chā chéng yún 。wǔ gǔ chuí yǐng ,sāng má pù fēn 。dōng jiāo zé yǒu tōng gōu dà cáo ,kuì wèi dòng hé ,fàn zhōu shān dōng ,kòng yǐn huái hú ,yǔ hǎi tōng bō 。xī jiāo zé yǒu shàng yòu jìn yuàn ,lín lù sǒu zé ,bēi chí lián hū shǔ hàn ,liáo yǐ zhōu qiáng ,sì bǎi yú lǐ 。lí gōng bié guǎn ,sān shí liù suǒ 。shén chí líng zhǎo ,wǎng wǎng ér zài 。qí zhōng nǎi yǒu jiǔ zhēn zhī lín ,dà wǎn zhī mǎ ,huáng zhī zhī xī ,tiáo zhī zhī niǎo 。yú kūn lún ,yuè jù hǎi ,shū fāng yì lèi ,zhì yú sān wàn lǐ 。 qí gōng shì yě ,tǐ xiàng hū tiān dì ,jīng wěi hū yīn yáng 。jù kūn líng zhī zhèng wèi ,fǎng tài zǐ zhī yuán fāng 。shù zhōng tiān zhī huá què ,fēng guàn shān zhī zhū táng 。yīn guī cái ér jiū qí ,kàng yīng lóng zhī hóng liáng 。liè fén lǎo yǐ bù yì ,hé dòng fú ér gāo xiāng 。diāo yù tiàn yǐ jū yíng ,cái jīn bì yǐ shì dāng 。fā wǔ sè zhī wò cǎi ,guāng yàn lǎng yǐ jǐng zhāng 。yú shì zuǒ cè yòu píng ,zhòng xuān sān jiē 。guī fáng zhōu tōng ,mén tà dòng kāi 。liè zhōng jù yú zhōng tíng ,lì jīn rén yú duān wéi 。réng zēng yá ér héng yù ,lín jun4 lù ér qǐ fēi 。xùn yǐ lí gōng bié qǐn ,chéng yǐ chóng tái xián guǎn ,huàn ruò liè xiǔ ,zǐ gōng shì huán 。qīng liáng 、xuān wēn 、shén xiān 、zhǎng nián 、jīn huá 、yù táng 、bái hǔ 、qí lín ,qū yǔ ruò zī ,bú kě dān lùn 。zēng pán cuī wéi ,dēng jiàng zhāo làn ,shū xíng guǐ zhì ,měi gè yì guān 。chéng yīn bù niǎn ,wéi suǒ xī yàn 。hòu gōng zé yǒu yè tíng 、jiāo fáng ,hòu fēi zhī shì 。hé huān 、zēng chéng 、ān chù 、cháng níng 、zhǐ ruò 、jiāo fēng 、pī xiāng 、fā yuè 、lán lín 、huì cǎo 、yuān luán 、fēi xiáng zhī liè ,zhāo yáng tè shèng ,lóng hū xiào chéng 。wū bú chéng cái ,qiáng bú lù xíng 。yì yǐ zǎo xiù ,luò yǐ lún lián 。suí hóu míng yuè ,cuò luò qí jiān 。jīn gāng xián bì ,shì wéi liè qián 。fěi cuì huǒ qí ,liú yào hán yīng 。xuán lí chuí jí ,yè guāng zài yān 。yú shì xuán chí kòu qì ,yù jiē tóng tíng ,ruǎn qì cǎi zhì ,lín mín qīng yíng ,shān hú bì shù ,zhōu ā ér shēng 。hóng luó sà lí ,qǐ zǔ bīn fēn 。jīng yào huá zhú ,fǔ yǎng rú shén 。hòu gōng zhī hào ,shí yǒu sì wèi 。yǎo tiǎo fán huá ,gèng shèng dié guì 。chù hū sī liè zhě ,gài yǐ bǎi shù 。zuǒ yòu tíng zhōng ,cháo táng bǎi liáo zhī wèi ,xiāo cáo wèi bǐng ,móu mó hū qí shàng 。zuǒ mìng zé chuí tǒng ,fǔ yì zé chéng huà 。liú dà hàn zhī kǎi tì ,dàng wáng qín zhī dú shì 。gù lìng sī rén yáng lè hé zhī shēng ,zuò huà yī zhī gē 。gōng dé zhe hū zǔ zōng ,gāo zé qià hū lí shù 。yòu yǒu tiān lù 、shí qú ,diǎn jí zhī fǔ 。mìng fū zhūn huì gù lǎo ,míng rú shī fù ,jiǎng lùn hū 《liù yì 》,jī hé hū tóng yì 。yòu yǒu chéng míng 、jīn mǎ 、zhe zuò zhī tíng 。dà yǎ hóng dá ,yú zī wéi qún 。yuán yuán běn běn ,dān jiàn qià wén 。qǐ fā piān zhāng ,xiào lǐ mì wén 。zhōu yǐ gōu chén zhī wèi ,wèi yǐ yán gèng zhī shǔ ,zǒng lǐ guān zhī jiǎ kē ,qún bǎi jun4 zhī lián xiào 。hǔ bēn zhuì yī ,yān yǐn hūn sì 。bì jǐ bǎi zhòng ,gè yǒu diǎn sī 。 zhōu lú qiān liè ,jiǎo dào qǐ cuò 。niǎn lù jīng yíng ,xiū chú fēi gé 。zì wèi yāng ér lián guì gōng ,běi mí míng guāng ér gèn zhǎng lè 。líng dèng dào ér chāo xī yōng ,hùn jiàn zhāng ér lián wài shǔ 。shè bì mén zhī fèng què ,shàng gū léng ér qī jīn jué 。nèi zé bié fēng zhī jiāo yáo ,miǎo lì qiǎo ér sǒng zhuó ,zhāng qiān mén ér lì wàn hù ,shùn yīn yáng yǐ kāi hé 。ěr nǎi zhèng diàn cuī wéi ,céng gòu jué gāo ,lín hū wèi yāng 。jīng dài tāng ér chū sà suō ,dòng yì yì yǐ yǔ tiān liáng 。shàng fǎn yǔ yǐ gài dài ,jī rì jǐng ér nà guāng 。shén míng yù qí tè qǐ ,suí yǎn jiǎn ér shàng jī 。yì yún yǔ yú tài bàn ,hóng ní huí dài yú fén méi 。suī qīng xùn yǔ biāo jiǎo ,yóu è yí ér bú néng jiē 。pān jǐng gàn ér wèi bàn ,mù xuàn zhuǎn ér yì mí ,shě líng kǎn ér què yǐ ,ruò diān zhuì ér fù jī ,hún huǎng huǎng yǐ shī dù ,xún huí tú ér xià dī ,jì chéng jù yú dēng wàng ,jiàng zhōu liú yǐ páng huáng 。bù yǒng dào yǐ yíng yū ,yòu yǎo tiǎo ér bú jiàn yáng 。pái fēi tà ér shàng chū ,ruò yóu mù yú tiān biǎo ,sì wú yī ér yáng yáng 。qián táng zhōng ér hòu tài yè ,lǎn cāng hǎi zhī tāng tāng 。yáng bō tāo yú jié shí ,jī shén yuè zhī qiāng qiāng 。làn yíng zhōu yǔ fāng hú ,péng lái qǐ hū zhōng yāng 。yú shì líng cǎo dōng róng ,shén mù cóng shēng 。yán jun4 qiú zú ,jīn shí zhēng róng 。kàng xiān zhǎng yǐ chéng lù ,zhuó shuāng lì zhī jīn jīng ,yì āi ài zhī hún zhuó ,xiān hào qì zhī qīng yīng 。chěng wén chéng zhī pī dàn ,chí wǔ lì zhī suǒ xíng 。shù sōng qiáo zhī qún lèi ,shí yóu cóng hū sī tíng 。shí liè xiān zhī yōu guǎn ,fēi wú rén zhī suǒ níng 。 ěr nǎi shèng yú yóu zhī zhuàng guān ,fèn tài wǔ hū shàng yòu 。yīn zī yǐ wēi róng kuā dí ,yào wēi líng ér jiǎng wǔ shì 。mìng jīng zhōu shǐ qǐ niǎo 、zhào liáng yě ér qū shòu 。máo qún nèi tián ,fēi yǔ shàng fù ,jiē yì cè zú ,jí jìn lín ér tún jù 。shuǐ héng yú rén ,xiū qí yíng biǎo 。zhǒng bié qún fèn ,bù qǔ yǒu shǔ 。fú wǎng lián hóng ,lóng shān luò yě 。liè zú zhōu zā ,xīng luó yún bù 。yú shì chéng luán yú ,bèi fǎ jià ,shuài qún chén ,pī fēi lián ,rù yuàn mén 。suí rào fēng hào ,lì shàng lán 。liù shī fā zhú ,bǎi shòu hài dān ,zhèn zhèn yuè yuè ,léi bēn diàn jī ,cǎo mù tú dì ,shān yuān fǎn fù 。róu lìn qí shí èr sān ,nǎi niù nù ér shǎo xī 。ěr nǎi qī mén cì fēi ,liè rèn zuàn hóu ,yào guì zhuī zōng 。niǎo jīng chù sī ,shòu hài zhí fēng 。jī bú xū jǐ ,xián bú zài kòng 。shǐ bú dān shā ,zhōng bì dié shuāng 。biāo biāo fēn fēn ,zēng jiǎo xiàng chán 。fēng máo yǔ xuè ,sǎ yě bì tiān 。píng yuán chì ,yǒng shì lì 。yuán yòu shī mù ,chái láng shè cuàn 。ěr nǎi yí shī qū xiǎn ,bìng dǎo qián huì 。qióng hǔ bēn tū ,kuáng sì chù juě 。xǔ shǎo shī qiǎo ,qín chéng lì shé 。jǐ biāo jiǎo ,è měng shì 。tuō jiǎo cuò dòu ,tú bó dú shā 。jiā shī bào ,tuō xióng chī 。yè xī lí ,dùn xiàng pí 。chāo dòng hè ,yuè jun4 yá 。juě zhǎn yán ,jù shí tuí 。sōng bǎi pú ,cóng lín cuī 。cǎo mù wú yú ,qín shòu tiǎn yí 。 yú shì tiān zǐ nǎi dēng shǔ yù zhī guǎn ,lì zhǎng yáng zhī xiè 。lǎn shān chuān zhī tǐ shì ,guān sān jun1 zhī shā huò 。yuán yě xiāo tiáo ,mù jí sì yì 。qín xiàng zhèn yā ,shòu xiàng zhěn jiè 。rán hòu shōu qín huì zhòng ,lùn gōng cì zuò 。chén qīng qí yǐ háng páo ,téng jiǔ chē yǐ zhēn zhuó 。gē xiān yě shí ,jǔ fēng mìng jiào 。xiǎng cì bì ,láo yì qí ,dà lù míng luán ,róng yǔ pái huái 。jí hū yù zhāng zhī yǔ ,lín hū kūn míng zhī chí 。zuǒ qiān niú ér yòu zhī nǚ ,sì yún hàn zhī wú yá 。mào shù yīn wèi ,fāng cǎo bèi dī 。lán zhǐ fā sè ,yè yè yī yī 。ruò chī jǐn bù xiù ,zhú shuò hū qí bēi 。niǎo zé xuán hè bái lù ,huáng hú xiāo guàn ,qiāng guā bǎo yì ,fú yī hóng yàn 。cháo fā hé hǎi ,xī xiǔ jiāng hàn 。chén fú wǎng lái ,yún jí wù sàn 。yú shì hòu gōng chéng zhàn lù ,dēng lóng zhōu 。zhāng fèng gài ,jiàn huá qí 。qū fǔ wéi ,jìng qīng liú 。mí wēi fēng ,dàn dàn fú 。zhào nǚ ōu ,gǔ chuī zhèn ,shēng jī yuè ,yīng lì tiān ,niǎo qún xiáng ,yú kuī yuān 。zhāo bái xián ,xià shuāng hú 。yú wén gān ,chū bǐ mù 。fǔ hóng chōng ,yù zēng jiǎo ,fāng zhōu bìng wù ,fǔ yǎng jí lè 。suí nǎi fēng jǔ yún yáo ,fú yóu pǔ lǎn 。qián chéng qín lǐng ,hòu yuè jiǔ zōng ,dōng báo hé huá ,xī shè qí yōng 。gōng guǎn suǒ lì ,bǎi yǒu yú qū 。háng suǒ cháo xī ,chǔ bú gǎi gòng 。lǐ shàng xià ér jiē shān chuān ,jiū xiū yòu zhī suǒ yòng 。cǎi yóu tóng zhī huān yáo ,dì cóng chén zhī jiā sòng 。yú sī zhī shí ,dōu dōu xiàng wàng ,yì yì xiàng shǔ 。guó jiè shí shì zhī jī ,jiā chéng bǎi nián zhī yè ,shì shí jiù dé zhī míng shì ,nóng fú xiān chóu zhī quǎn mǔ ,shāng xún zú shì zhī suǒ yù ,gōng yòng gāo céng zhī guī jǔ 。càn hū yǐn yǐn ,gè dé qí suǒ 。 ruò chén zhě tú guān jì yú jiù xū ,wén zhī hū gù lǎo ,shí fèn ér wèi dé qí yī duān ,gù bú néng biàn jǔ yě 。 ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
赏析
查看详情
作者介绍
查看详情